top of page
A Member of the 24th Knesset, Tatiana Mazarsky

חברת הכנסת ה-24,
חברה בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

עיינתי בשמחה ובעניין רב בתוכניותיך אודות העברת בתי קברות יהודיים לפורמט דיגיטלי. הרעיון שלך ליצירת מרחב וירטואלי תוך שילוב הקהילות בעבודה זו, בניית קשרים בין יהודי העולם  ויצירת התנאים לשימור זיכרון הנפטרים הנו מרתק. יש לזה, מעל לכל ספק, משמעות אדירה מבחינת שימור הזיכרון ההיסטורי, עידוד העניין בשורשים וכן פיתוח החיים היהודיים בקהילות מקומיות. חשוב במיוחד לתמוך ביוזמות מסוג זה בשטח מדינות בריה"מ לשעבר ומזרח אירופה, היות וגורל העם היהודי קשור במדינות אלו במשך מאות שנים, שבמהלכן חווה עמנו תקופות שגשוג, אך גם מאורעות נוראיים וטרגיים.


הנני משוכנעת כי נושא הריסת בתי הקברות היהודיים שבו בחרת לעסוק נוגע לליבו של כל תושב מדינת ישראל, תהיה ארץ מוצאו אשר תהיה. מה שחשוב במיוחד עבורנו הוא שקברי אבותינו לא יושמדו אלא ייווצר מנגנון ניהול מקומות הקבורה, טיפול בהם ושימורם החברתי. אני בטוחה שתחום פעילות זה יזכה לתשומת ליבם של ארגונים התנדבותיים ישראלים ובינלאומיים כאחד.


לדעתי, חיזוק תפקידם של קהילות יהודיות מקומיות הנו היבט חשוב של פעילות זו. חיזוק קשרים מכל הסוגים עם הקהילות הנו בגדר עדיפות עליונה עבורנו.


הנני מתכוונת לפנות למוסדות הרלוונטיים כדי לבחון את השימוש בכלים העומדים לרשותנו לשם תמיכה ביוזמות חברתיות מסוג זה, לא בישראל בלבד אלא גם בשטחי מדינות אחרות, באמצעות שרותינו הדיפלומטיים.


אני אף סבורה שיש להמשיך ולדון באמור במסגרת ישיבות ועדות הכנסת הנוגעות לעניין. 


אעקוב אחר התקדמות הפרויקט פרי יוזמתך בעניין רב ואני מבקשת ליידע אותי בכל שלב של קידום היוזמה כי ברצון עז אסייע ואתמוך בנושא חיוני זה.

bottom of page